کوره شراب از چوب پنبه چوب بلوط

چوب پنبه درخت بلوط

چوب پنبه چوب منحصر به فرد یا بافت پوست است که نفوذ ناپذیر است، به طوری که برای کلاه بطری شراب فوق العاده است.درخت کرکوره یک ماده پوستی چوب پنبه ای را که از کویر Quercus گرفته شده است فراهم می کند، بلوک چوب پنبه برای قرن ها برای بوی ها و حفاظت در برابر اسکله استفاده شده است.
عکس از corks شراب ساخته شده از چوب پنبه چوب بلوط
در سراسر جهان پرتغال نیمی از چوب پنبه برداشت می شود.کرک شراب ساخته شده از چوب پنبه چوب بلوط
هنگامی که چوب بلوط چوب پنبه در سن 25 بالغ می شود، چوب چوب پنبه از تنه درخت جدا می شود. این فرایند هر 9 ساله با زندگی درخت چوب پنبه ای از سال 300 تکرار خواهد شد.