درخت افرا ژاپنی

نوع درخت افرا ژاپنی

درخت افرا ژاپنی
درخت افرا ژاپنی

این نوع درخت افرا به دلیل داشتن برگهای قرمز آن گرامی دارد ... محبوب و عالی است به عنوان یک درخت منظره در باغ.

انواع درخت افرا است که به نام های قرمز خون افرا ژاپنی

درختان افرا ژاپنی از ژاپن ، کره ، چین ، مغولستان شرقی و بخش هایی از روسیه سرچشمه می گیرند.

Blood Red Maple Maple به عنوان درخت ورودی جاده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

کنتراست برگ در برابر دیوار حاوی سنگ خاکستری خاکستری عالی به نظر می رسد.