برگ افسون سرخ

تصویر قرمز میپل های برگ

تصویر پاییز از برگهای قرمز افرا. به درستی به نام قرمز افرا درخت یا Acer rubrum. این درخت یکی از گسترده ترین درختان برگریخته شرقی و مرکزی آمریکای شمالی است.

پاسخ دهید