حذف سیاه گردو

اگر شما خوش شانس به یک درخت گردو سیاه و سفید در باغ خود را مطمئن شوید که شما انتخاب کنید تا گردو از چمن خود را قبل از شما بر روی آنها و نقش مچ پا خود را گام به گام!