درخت افرا برگ

در حال حاضر زمان مناسب برای یک درایو برای دیدن همه ی رنگ پاییز زیبا است.

درختان افرا در حال تبدیل قابل توجه نارنجی و قرمز قبل از آنها برگ های خود در فصل زمستان از دست بدهند.