گلدانی سرو درخت

به عنوان بخشی از طراحی چشم انداز ، تعدادی درخت سرو در گلدان های بزرگ اضافه کنید. این یک روش سریع و آسان برای افزایش جذابیت در مهار منزل شما با انجام تعهد خود در حفر زیاد است!

شرق کاج شروود ماس

داشتن مشکل شناسایی یک درخت خاص شما می خواهم به ترکیب در طراحی چشم انداز خود را؟

چرا سفر به باغ های محلی خود را پرداخت نمی کند. آنها انجام یک کار فوق العاده از برچسب زدن درختان و گیاهان خود را.

همانطور که در نشانه نشان داده شده، نام علمی Arborvitae شرقی، Sherwood Moss Thuja occidalis است.

خانه تابستانی ساخته شده در زیر درختان

باغ وحش، که در زیر سایه درختان ساخته شده است، افزودنی های تزئینی به این باغ خصوصی را فراهم می کند.

صنوبر درختان سفید

درختان صنوبر سفید، torneuxii در picea، متوسط ​​به مخروطیان همیشه سبز بزرگ است که ارائه دهنده سال رنگ دور به هر طراحی چشم انداز است.