Great Egret IslandLake

گرگ بزرگ در جزیره دریاچه گرفتن برخی از ماهیگیری بعد از ظهر!
تصویر نزدیک نزدیک Egret.

خیلی زیاد اژدرهای بزرگ هم در این مورد نیستند حلق آویز بیرون با غازها و اردکهای کانادایی

نوع درختی بید

تصویر یک بید نوع درخت، یک درخت برگدار، ماه های زمستان برگ را از دست می دهد.
در طول ماه های زمستان می توانید طرح کلی ساختاری و شاخه های گیاه را ببینید.

زمستان گذران قوس کانادایی بیش از بلند پرواز می کنند درخت بید.