Great Egret IslandLake

گرگ بزرگ در جزیره دریاچه گرفتن برخی از ماهیگیری بعد از ظهر!
تصویر نزدیک نزدیک Egret.

خیلی زیاد اژدرهای بزرگ هم در این مورد نیستند حلق آویز بیرون با غازها و اردکهای کانادایی