درختان مزرعه لین

درختان در حالی که سایه خنک و خوبی را در کنار این تراکتور مزرعه فراهم می کنید ، برای نور مبارزه کنید.