کار استتار؟

هیولا ترانسفورماتور هیولا زشت؟

وینیل به سبک "برگ درخت" جدید می تواند در دسترس باشد و در دسترس باشد تا در سخت افزار نامطلوب شهری مورد استفاده قرار گیرد.
آیا این برگ استتار برگ قادر است؟

سحر واحد ردوود

برگ درخت ماموت سپیده دم به رنگ سبز روشن در بهار و تابستان هستند و به نوبه خود قرمز قهوه ای قبل از سقوط به زمین در پاییز.