درخت دودکش

درختان انعطاف پذیر هستند و باید از بذر خود در جایی که زمین رشد می کنند رشد کنند.

این درخت جدید ممکن است یک زندگی کوتاه داشته باشد، در صورتی که مالک خانه برخی از نگهداری فعال را داشته باشد. در حال حاضر ما این را می نامیم درخت دودکش.

PS به هر حال یک "Taves Trough Tree" وجود دارد که از نزدیک با خانواده درخت دودکش مرتبط است!

درخت برش اشتباه شد!

من فکر می کردم "MY BAD"

قطع درخت اشتباه است: خسارت خانه ، تزریق سر ، کارگران پرواز ، جرقه های برق ، وسایل نقلیه تخریب شده ، خندیدن ، جیغ زدن!

فیلم های درختی DIY: شاید استخدام یک شرکت خدمات درختی