درختان بید در زمستان

بید درختان را به خوبی انجام نزدیکی و اطراف آب است.

زیبا تصویر زمستان پوشیده از برف با درختان بید بر حوض بر جریان.

دیدن تصاویر درخت بید بیشتر در ما بید درختان صفحه

بید شاخه های درخت

در طول فصل زمستان برگ درخت بید را روشن سازد.

سمت چپ زرد شاخه رشد جدیدتر در سال گذشته یا هستند.

این یک راه برای شناسایی یک درخت بید در جنگل است ... آنها می خواهم به رشد آب در نزدیکی و برکه.