دکور درخت بید

بید قرمز شاخه های درخت با رنگ قرمز متوسط ​​تا روشن با افزودن رنگ به صفحه نمایش خشتی می رسند. شاخه های بید رایج شاخه های جدید رشد زرد هستند و با شاخه های بید قرمز تضاد دارند.

بید شاخه های درخت

در طول فصل زمستان برگ درخت بید را روشن سازد.

سمت چپ زرد شاخه رشد جدیدتر در سال گذشته یا هستند.

این یک راه برای شناسایی یک درخت بید در جنگل است ... آنها می خواهم به رشد آب در نزدیکی و برکه.

نوع درختی بید

تصویر یک بید نوع درخت، یک درخت برگدار، ماه های زمستان برگ را از دست می دهد.
در طول ماه های زمستان می توانید طرح کلی ساختاری و شاخه های گیاه را ببینید.

زمستان گذران قوس کانادایی بیش از بلند پرواز می کنند درخت بید.

تصویر درخت درخت

برگ های وحشی درخت اندکی کوچکتر از انگشت اندازه و طولانی تر .. شاخه های انعطاف پذیر با برگ های سبک وزن.