درخت کاج درخت کاج را نگاه کنید

هاوک در یک درخت کاج صخره ای 50 نشسته است که به دنبال شکار است.

هاوک در حقیقت به دنبال شکار است و مطمئن شوید که آن شکار نیست!

هاوک به طرز محسوسی نگاه می کند، زیرا ممکن است برخی از شکار را پیدا کند.

درختان قدیمی

درختان بزرگ قدیمی، مکان های استراحت برای پرندگان را ارائه می دهند، به دنبال شاهزاده ها و عقاب ها بروید.

درختان درختان روغنی خانه هایی برای اشکالات و سوسک های چوب را فراهم می کنند.

اشک ها و سوسک های چوب برداشت برای دودکش ها و پرندگان دیگر

همانطور که چوب چوب درخت ها حفره های مختلفی ایجاد می شود، خانه هایی برای سنجاب ها، کوسه های رکاب و دیگر حیوانات زندگی درخت ایجاد می کنند.

کاج مخروطی درخت

تصویری از سنجاب شروع به کار کردن یک مخروط درخت کاج بریده برای گرفتن دانه.

گرفتن یک زاویه بهتر از حمله به این مخروط کاج

دانه ها را در انتهای این مخروط یافت.