بید درختان

درخت بید بزرگ در بهار.شاخه های جدید Willow Tree به رنگ زرد رنگ است
در رنگ

درختچه بید قرمز

Willow Willow نام این شاخه های قرمز را می گیرد.

شاخه های اصلی بزرگتر Red Willow نیز قرمز است.

نهال درخت بید قرمز

طراحی کاوشگر با استفاده از چند رنگ شاخه بید متضاد که در ظروف سیاه بزرگتر مسطح قرار دارند ساده است.


طراحی باغبان با شاخه های بید قرمز، گیاه فیل برگ و گل سرخدار

طراحی کاوشگر ساده تنها شاخه های بید قرمز