برگ بلوط سبز

شاخه درخت بلوط با برگ های سبز در طول تابستان برگ می کند. در پس زمینه، قطبهای سدر به عنوان یک مانع حصار قرار می گیرند.

برگ بلوط قهوه ای

درخت بلوط متوقف می کند تغذیه مواد غذایی را به برگ ها به عنوان آب و هوای سرد می آید، بنابراین برگ بلوط قهوه ای شروع در فصل پاییز.