افرا نوع درخت، نقره ای

نقره ای افرا را دوست دارد به رشد در مناطق مرطوب تر، مانند مناطق جنگلی در نزدیکی تالاب و یا جریان می یابد.