شرق کاج شروود ماس

داشتن مشکل شناسایی یک درخت خاص شما می خواهم به ترکیب در طراحی چشم انداز خود را؟

چرا سفر به باغ های محلی خود را پرداخت نمی کند. آنها انجام یک کار فوق العاده از برچسب زدن درختان و گیاهان خود را.

همانطور که در نشانه نشان داده شده، نام علمی Arborvitae شرقی، Sherwood Moss Thuja occidalis است.

صنوبر درختان سفید

درختان صنوبر سفید، torneuxii در picea، متوسط ​​به مخروطیان همیشه سبز بزرگ است که ارائه دهنده سال رنگ دور به هر طراحی چشم انداز است.

درخت سفید نوع صنوبر

صنوبر سفید یا torneuxii در Picea یک درخت همیشه سبز است که یک تنه تنها مستقیم است که در یک تاج مخروطی متقارن به پایان می رسد است.