نوع درخت نوع درخت افرا

تصویر یک نقره افرا درخت انتقال به فصل پاییز کولر.


تصویر یک درخت نارنج نقره ای

بخش های برگ به رنگ قرمز زیبا در برابر آب های صاف تبدیل می شوند.

تصویری از برگهای درخت نارنج نقره ای قرمز زیبا تبدیل می کندبسیاری از این درخت افرا این برگ های برگ سبز تابستان را حفظ می کنند ... در حال حاضر.